ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ»

м. Івано-Франківськ

 

31 травня 2022 р.

 

За цим публічним договором про надання медичних послуг (надалі – Договір), Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ» (ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики №1706 від 20.09.2018 р.), (надалі – Медичний центр), пропонує фізичним особам, які звернулася для отримання Медичних послуг (надалі – Замовники та/або Пацієнти), отримати Медичні послуги на умовах визначених цим Договором та наведених нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

Акцепт – дії, що свідчать про згоду Замовника прийняти Публічну пропозицію Медичного центру на укладення Договору. Такими діями можуть вважатися: оформлення та підписання Замовником Заяви на приєднання до Договору за встановленою Медичним центром формою; замовлення Медичних послуг з використанням Веб-сайту, або через звернення за номерами телефонів зазначеними на Веб-сайті; початок фактичного отримання Медичних послуг; оплата Медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Договору.
Амбулаторне лікування – лікування у визначені години прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у Медичному центрі.
Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які Пацієнт чи законний представник Пацієнта надає при опитуванні лікарем.
Веб-сайт – сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям https://if.euroclinic.com.ua .
Договір – даний публічний договір про надання медичних послуг, текст якого розміщений на Веб-сайті https://if.euroclinic.com.ua , (із усіма змінами, доповненнями, додатками та посиланнями), що регулює відносини між Медичним центром Замовником, Пацієнтом стосовно отримання Медичних послуг.
Законний представник Пацієнта – один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта, опікун, піклувальник. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки – вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.
Замовник – фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, замовила Медичні послуги від власного імені чи від імені, в інтересах Пацієнта. У випадку замовлення медичних послуг від імені, в інтересах Пацієнта, Замовник підтверджує, що діє в інтересах Пацієнта й отримав на це добровільну згоду від Пацієнта (за умови що Пацієнт може висловити таку згоду). У випадку, якщо Пацієнтом є особою, що володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, замовлення Послуги може бути здійснено виключно Замовником. Замовник може бути Пацієнтом.
Запис до Медичного центру – рішення Пацієнта/Замовника про отримання Пацієнтом відповідних Медичних послуг. Запис до Медичного центру відбувається за допомогою Веб-сайту (в т. ч. через заповнення відповідної онлайн-форми на Веб-сайті), або через звернення за номерами телефонів зазначеними на Веб-сайті.
Заява на приєднання – документ, оформлений за встановленою Медичним центром формою, який підписується Замовником та підтверджує повне та безумовне приєднання до Договору на запропонованих Медичним центром умовах.
Медичний центр – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 40456716 , Ліцензія МОЗ України №1706 від 20.09.2018 р., якому належить Веб-сайт та яке надає Медичні послуги.
Медичні послуги – вид професійної (господарської) діяльності Медичного закладу, що включає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я, результатом яких є діагностика захворювань, поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем організму людини. Перелік та вартість Медичних послуг, які надаються Медичним центром, встановлюються відповідно до Прейскуранту цін на послуги Медичного центру, діючого на момент надання послуг Пацієнту.
Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Медичного центру на умовах визначених цим Договором, та в інтересах якої укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником Медичних послуг та укладати договір самостійно у разі наявності відповідного обсягу цивільної дієздатності згідно законодавства України. В інших випадках, цей Договір в інтересах пацієнта укладає Законний представник Пацієнта.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані включають в тому числі: прізвище, ім’я, по-батькові Замовника/Пацієнта, їх паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери телефонів, електронні пошти, інформацію, яку можна отримати з файлів cookies, будь-яку іншу інформацію, яку Замовник/Пацієнт залишив про себе Медичному центру.
Платник – Особа, яка оплачує Медичні послуги, надані Пацієнту. Платником може бути Замовник, Пацієнт (за умови наявності у нього відповідного обсягу дієздатності), або Третя особа (за умови що між Медичним центром та Третьою особою укладений відповідний договір).
Правила – правила надання Медичних послуг в Медичному центрі. Правила затверджуються Медичним центром. Правила розміщуються в Медичному центрі у доступному для Замовників/Пацієнтів місці. Правила також оприлюднюються на Веб-сайті. Правила можуть змінюватись/переглядатись Медичним центром в односторонньому порядку. Медичні послуги надаються згідно Правил, актуальних станом та дату надання Медичних послуг.
Прейскурант цін – довідник Медичних послуг, цін і тарифів на них затверджений Медичним центром. Прейскурант цін розміщується в Медичному центрі в доступному для Замовників/Пацієнтів місці. Прейскурант цін також оприлюднюється на Веб-сайті. Прейскурант цін може змінюватись/переглядатись Медичним центром в односторонньому порядку. Медичні послуги надаються за Прейскурантом, актуальним станом та дату надання Медичних послуг.
Публічна оферта – пропозиція Медичного центру укласти цей Договір на заздалегідь визначених умовах.
Угода – Угода про конфіденційність і захист персональних даних (політика конфіденційності), текст якої розміщено на Веб-сайті.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною Публічною офертою Медичного центру будь-яким фізичним укласти Договір про надання медичних послуг. Зазначений Договір є публічним, тобто, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної Публічної оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є Акцепт Публічної оферти Медичного центру.
2.3. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Замовником Публічної оферти Медичного центру у будь-який з наступних способів:
– оформлення та підписання Замовником Заяви на приєднання до Договору;
– замовлення Медичних послуг з використанням Веб-сайту, або через звернення за номерами телефонів зазначеними на Веб-сайті;
– початок фактичного отримання Медичних послуг;
– оплата Медичних послуг;
– інші акцептуючі дії, які свідчать про згоду Замовника з умовами даного Договору.
2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даного Договору), Замовник підтверджує наступне:
Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами Договору;
Замовник/Пацієнт надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в цьому Договорі та Угоді;
2.5. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Медичному центру з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Медичний центр має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.
2.6. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту розміщена на Веб-сайті та діє до моменту її відкликання Медичним центром (розміщення заяви Медичним центру про відкликання Публічної пропозиції на Веб-сайті). Відкликання Публічної пропозиції не тягне за собою припинення будь-яких договорів, укладених до її відкликання та вони продовжують діяти.
2.7. Дана Публічна оферта, Договір, Правила, Прейскурант, а також Заяви, оформлені за встановленими Медичним центром формами (надалі разом – Заяви, а окремо – Заява) є його невід’ємними частинами та разом з ним складають єдиний документ – Договір про надання медичних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ».
2.8. Умовою отримання Медичних послуг є приєднання Замовником/Пацієнтом до умов Угоди та надання відповідних Персональних даних Медичному центру. У випадку невиконання Замовником/Пацієнтом зазначених у цьому пункті умов, Медичний центр має право не надавати Медичні послуги Замовнику/Пацієнту та не несе відповідальність за їх належне надання.
2.9. Медичний центр здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Медичного центру.
2.10. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших акцептуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої послуги. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Медичним центром йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.
2.11. Акцептуючи умови даного Договору, Замовник надає Медичному центру згоду на надсилання Замовнику інформації, що становить медичну таємницю на номер телефону (з використанням Viber, Telegram, WhatsApp), та/або електронну пошту, зазначені Замовником. Медичний центр не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Медичного центру про зміну контактних даних.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно з цим Договором Медичний центр зобов’язується за погодженням та за дорученням Замовника надати Медичні послуги Пацієнту, а Замовник (Платник), у свою чергу, зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.
3.2. Перелік та вартість Медичних послуг визначається у відповідності до Прейскуранту цін, що розміщується в Медичному центрі, а також оприлюднюється на Веб-сайті.
3.3. Медичні послуги, за цим Договором, надаються Медичним центром амбулаторно. Замовник може замовити одночасно одну або декілька Медичних послуг.
3.4. Конкретний обсяг (перелік, вид) Медичних послуг визначається за погодженням Медичного центру із Замовником, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта та рекомендацій лікуючого лікаря.
3.5. Медичний центр має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Медичного центру від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.
3.6. Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Медичному центру у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, цим Договором, Угодою та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).
3.7. Якість медичних послуг має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам, які діють на території України та регулюють порядок надання таких послуг.
3.8. Медичний центр підтверджує, що акредитований Міністерством охорони здоров’я України на вищу акредитаційну категорію.
3.9. Медичний центр підтверджує, що надання послуг спеціалізованої медичної практики, загальної медичної практики, діяльності лікарняних закладів, іншої діяльності у сфері охорони здоров’я, що здійснюються Медичним центром, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги».
3.10. Місце надання медичних послуг: 79059, Львівська обл., місто Львів, вул. Миколайчука І., будинок 9.
3.11. Медичні послуги надаються виключно в робочі дні та години Медичного центру, визначені «Правилами внутрішнього розпорядку» Медичного центру.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна Договору визначається, як сума наданих Медичних центром та прийнятих Замовником Медичних послуг.
4.2. Вартість кожної Медичної послуги визначається згідно Прейскуранту цін, діючого на дату надання Замовнику відповідної послуги.
4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Замовником в день надання Медичної послуги або до початку надання Медичної послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:
4.3.1. Шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касі Медичного центру.
4.3.2. Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Медичного центру.
4.3.3. Шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Медичного центру, номер якого зазначений в цьому Договорі.
4.4. Замовнику може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку встановленому Медичним центром.
4.5. Валюта розрахунку для готівкового та безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.
4.6. Якщо оплата Медичних послуг що надаються Пацієнту здійснюється згідно окремо укладеного між Медичним центром та Третьою особою-Платником договору, оплата Медичних послуг здійснюється відповідно до умов такого договору.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

5.1. До початку надання Медичних послуг, Замовник обирає одну або декілька Медичних послугу, визначених Прейскурантом цін, виходячи з потреб та інтересів Пацієнта. У випадку скерування Пацієнта до медичного центру лікуючим лікарем, Замовник під час обрання Медичних послуг повинен також врахувати інформацію у зазначеному скеруванні.
5.2. Після обрання однієї чи декількох Медичних послуг, Замовник повинен здійснити Запис до Медичного центру за допомогою Веб-сайту (в т. ч. через заповнення відповідної онлайн-форми на Веб-сайті), або через звернення за номерами телефонів зазначеними на Веб-сайті. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним центром та Замовником. Дату та час надання кожної Медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Медичним центром.
5.3. Отримання Медичних послуг без попереднього запису не допускається, крім випадків надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях у випадках та в порядку визначених чинним законодавством України.
5.4. На вимогу Медичного центру Замовник, який звернувся для отримання Медичних послуг, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. У випадку скерування Пацієнта до медичного центру лікуючим лікарем, Замовник повинен надати відповідне скерування. Замовник на вимогу Медичного центру повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта.
5.5. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Медичний центр має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні Медичних послуг.
5.6. Дату та час надання кожної Медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного центру, у разі:
5.6.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
5.6.2. Виникнення обставин, які унеможливлюють надання Медичної послуги Медичним центром (в т. ч. пов’язаних з неналежною роботою чи виходом з ладу обладнання, необхідного для надання Медичних послуг).
5.7. Наявність обставин, передбачених підпунктом 5.6. цього Договору, встановлюється Медичним центром та повідомляється Замовнику.
5.8. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.
5.9. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Медичний центр має право:
6.1.1. Не починати надання Пацієнтові певних Медичних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:
а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Медичного центру переліку дозволених видів медичної практики;
б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;
в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраної Медичної послуги (Медичних послуг).
6.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або Правил.
6.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника від подальшого надання Медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором.
6.1.4. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.
6.1.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.
6.1.6. В разі запізнення Пацієнта більше ніж 20 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг неможливе, повідомивши про це Замовника.
6.1.7. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.
6.1.8. В односторонньому порядку змінити термін надання Медичних послуг, перенести або відмінити надання таких Медичних послуг у разі неналежної роботи чи виходу з ладу обладнання, необхідного для надання Медичних послуг, з врахуванням часу необхідного для відновлення роботи зазначеного обладнання.
6.1.9. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.
6.1.10. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Медичного центру.
6.1.11. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.
6.1.12. На ведення фото, відео та аудіо фіксацію процесу надання Медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних, дослідницьких та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
6.1.13. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Медичного центру під час надання послуг за цим Договором.
6.2. Медичний центр зобов’язаний:
6.2.1. Надавати Замовнику Медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
6.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
6.3. Замовник має право:
6.3.1. Отримати Медичні послуги належної якості.
6.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються в Медичному центрі.
6.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я Пацієнта), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Медичних послуг.
6.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
6.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при медичному обстеженні Пацієнта.
6.4. Обов’язки Замовника:
6.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, в тому числі плану лікування.
6.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання Медичних послуг.
6.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.4.4. Прибути в місце надання Медичних послуг в дату та час надання Медичних послуг.
6.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру перелік лікарських засобів, які застосовує Замовник (Пацієнт), а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я. Така інформація може вказуватись перед безпосереднім прийомом лікаря, шляхом заповнення анкети на рецепції в приміщенні надання Медичних послуг Медичним центром.
6.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Замовником плану лікування, якщо такий надавався, повідомити про це Медичний центр.
6.4.7. Повідомляти Медичного центру про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я про-тягом строку лікування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
7.2. Медичний центр не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Медичного центру, а також у результаті:
а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;
б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;
в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;
г) не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Медичного центру;
д) порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Медичним центром Правил;
е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру;
є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;
ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
7.3. Сторони усвідомлюють та розуміють, що сучасна медицина не є точною наукою, більшість медичних втручань не дають гарантованого результату та іноді взагалі можуть бути невдалими. В силу індивідуальності та унікальності людського організму можливі атипові реакції та ускладнення, які не враховані в чинних медичних стандартах і не описані у спеціальній літературі. Медичний центр несе відповідальність за надання якісних Медичних послуг. Медичний центр не несе відповідальності за можливі та допустимі ускладнення, які пов’язані з характером медичних втручань (процедур), особливостями організму Пацієнта, об’єктивними життєвими обставинами чи порушенням приписів медичного персоналу з боку самого Пацієнта. Укладаючи цей Договір, Медичний центр передбачає розуміння Пацієнтом та Замовником особливостей та ризиків проведення медичних втручань (процедур), передбачених Договором, а також правильне усвідомлення ним інформації щодо медичних втручань, наданої як у письмовій, так і в усній формі.
7.4. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Медичного центру, надання Медичному центру повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.
7.5. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку.
7.6. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Медичного центру, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.
7.7. Замовник зобов’язаний відшкодувати Медичному центру матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Медичного центру, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Медичному центру повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Медичного центру про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.
7.8. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Медичним центром при розгляді претензії є обов’язковою.
7.9. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.
7.10. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у разі виникнення обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили в тому числі вважаються стихійні лиха, аварії, пожежі, природні катастрофи, військові дії, надзвичайні ситуації, надзвичайні стани, а також забороняючі заходи законодавчого впливу. Звільнення від відповідальності розповсюджується лише на період дії обставин непереборної сили. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення про настання форс-мажорних обставин повинне бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту визначеного в п. 2.3. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.
8.2. Укладенням цього Договору, Сторони погодили наступний порядок внесення змін до Договору та його невід’ємних частин (в т. ч. Прейскуранту, Правил):
8.2.1. Не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідних змін, Медичний центр розміщує зміни до Договору на Веб-сайті.
8.2.2. Внесення змін до Договору чи її невід’ємних частин може бути оформлене шляхом його повного викладення в новій редакції та/або внесення змін чи доповнень до окремих умов Договору. Причому викладення Договору чи його невід’ємних частин в новій редакції застосовується з метою полегшення сприйняття та розуміння умов Договору Замовниками/Пацієнтами та уникнення посилання Сторонами на його недіючі умови.
8.2.3. Замовники/Пацієнти приймають на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність інформації Медичного центру про зміну Договору на Веб-сайті.
8.2.4. Зміни до Договору (в т. ч. Прейскуранту, Правил) є погодженими Замовником, якщо до дати, з якої вони набувають чинності, Замовник письмово не повідомить Медичний центр про розірвання Договору. Замовник має право звернутися до Медичного центру до дати набуття чинності змін до Договору з письмовим повідомленням про розірвання Договору, при цьому Клієнт зобов’язаний в день подання повідомлення про розірвання Договору погасити заборгованість за Договором. Розірвання Договору не призводить до припинення грошових зобов’язань Сторін, якщо такі не були виконані на день розірвання Договору.
8.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Медичного центру та набувають чинності з моменту визначеного такими змінами, але не раніше ніж за 10 (десять) календарних днів з моменту їх публікації на Веб-сайті.
8.4. Цей Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках:
8.4.1. За згодою Сторін;
8.4.2. З ініціативи однієї із Сторін. Про дострокове припинення дії цього Договору Сторона-ініціатор письмово повідомляє іншу Сторону за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.
8.4.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

  • ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ»
  • Код ЄДРПОУ 40456716
  • Юридична адреса: вул. Медична, 15, м. Івано-Франківськ, 76011
  • IBAN UA113510050000026000878844903 в АТ «УКРСИББАНК»
  • ІПН 404567113071
  • Ліцензія МОЗ України №1706 від 20.09.2018 р.